REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ „WĘDROWNICZEK”

1. Odznaka turystyczna „Wędrowniczek” jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Uczniowski Klub Sportowy „Millenium” działający przy Szkole Podstawowej w Porąbce- w celu zachęcenia uczniów do uprawiania turystyki pieszej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.

2. Odznaka turystyczna „Wędrowniczek” jest przyznawana przez komisję UKS. Odznaki będą wręczane w sposób uroczysty podczas rajdów, spotkań turystycznych lub apeli szkolnych.

3. O odznakę turystyczna „Wędrowniczek” ubiegać się może każdy, kto jest członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Millenium” i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

4. Odznaka turystyczna „Wędrowniczek” jest ustanowiona w trzech kategoriach:
– „Mały Wędrowniczek”
– „Wytrwały Wędrowniczek”
– „Znakomity Wędrowniczek”.

5. Na odznakę turystyczna „Wędrowniczek” zalicza się wycieczki piesze organizowane przez sekcję sportową UKS , wyjątkowo w porozumieniu i za zgodą z władz klubu UKS. Za 1 kilometr przebytej trasy zdobywa się 1 punkt.

6. Na odznakę turystyczna „Wędrowniczek” zalicza się również dodatkową liczbę punktów, pod warunkiem wykonania i prezentacji różnych form dokumentacji wycieczki : własnoręcznie wykonanych zdjęć, prac plastycznych, pisemnych relacji z wycieczki w dowolnej formie. Liczbę punktów przyznaje komisja UKS w skali od 1 do 4 za każdą prezentację danej trasy. Prezentacje należy składać do komisji UKS.

7. Podstawą przyznania odznaki turystycznej „Wędrowniczek” każdej kategorii jest książeczka wycieczek pieszych, wg wzoru ustalonego przez zarząd UKS „Millenium”.

8. Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo wpisana do książeczki i poświadczona przez opiekuna wycieczki  podpisem i pieczątką.

9. Odznaki turystyczne „Wędrowniczek” poszczególnych kategorii można zdobywać wyłącznie w kolejności ustalonej
w punkcie 4 regulaminu.

10. Odznaka „Mały Wędrowniczek” przyznawana jest za uzyskanie w dowolnym okresie minimum 30 punktów podczas wycieczek pieszych, w tym za dokumentację wycieczki – najwyżej 8 punktów.

11. Ubiegający sie o małą odznakę turystyczna „ Wytrwały Wędrowniczek” powinien udokumentować zdobycie minimum 60 punktów podczas wycieczek pieszych, w tym za dokumentację wycieczki – najwyżej 12 punktów. 

12. Dużą odznakę turystyczna „Znakomity Wędrowniczek” przyznaje się   za uzyskanie w dowolnym okresie minimum 90 punktów podczas wycieczek pieszych, w tym za dokumentację wycieczki – najwyżej 16 punktów.

13. Punkty uzyskane na zdobycie odznaki jednej kategorii nie mogą być doliczane do zdobycia kolejnej odznaki.

14. Odznaki wszystkich stopni przyznaje Komisja UKS „Millenium” po złożeniu uzupełnionej książeczki wycieczek pieszych z wymaganą liczbą punktów.

15.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji UKS „Millenium” w Porąbce.