ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce przy ul. Krakowskiej 4, reprezentowana przez Panią Dyrektor Małgorzatę Walusiak, tel. 33 810 60 10, strona internetowa: www.spporabka.pl, e-mail: sekretariat@spporabka.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: jzontek@zontekiwspolnicy.plpod adresem siedziby Administratora danych: ul. Krakowska 4, 43-353 Porąbka.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane: Przez okres wynikający z przepisów prawa;Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa: Ustawa Prawo oświatowe;Ustawa o systemie informacji oświatowej;Ustawa o samorządzie gminnym;oraz aktów wykonawczych
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.