ZASADY PROWADZENIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PORĄBCE

1.      Plan zajęć może zmieniać się dynamicznie w zależności od sytuacji epidemicznej w szkole (absencja nauczycieli) dlatego uczeń jest zobowiązany do śledzenia zmian planu lekcji w MobiDzienniku i Teamsach.

2.      Lekcje na platformie MS Office 365- Teams rozpoczynają się punktualnie zgodnie z planem lekcji.

3.      Każdy uczeń ma obowiązek posiadania głośnika, mikrofonu oraz włączonej kamery w taki sposób, aby był dobrze widoczny.

4.      Uczeń loguje się na lekcję swoim imieniem i nazwiskiem.

5.      Uczestnik lekcji on-line zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad kultury bycia i słowa (m.in. uczeń siedzi przy biurku/stole, nie je i nie pije, głos zabiera po podniesieniu ręki i wskazaniu przez nauczyciela, nie odchodzi od stanowiska pracy).

6.      Uczeń jest obecny i aktywny podczas zajęć, terminowo wykonuje i odsyła polecone zadania (zasady ustalone z prowadzącym zajęcia)

7.      Podczas lekcji uczeń ma zadbać o to, by w jego pomieszczeniu panowała cisza i nie przebywały osoby/zwierzęta rozpraszające uwagę.

8.      Uczeń ma mieć przygotowane podręczniki, zeszyt, pomoce niezbędne do lekcji.

9.      Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać oraz przekazywać haseł do logowania osobom, których lekcja nie dotyczy.

10.  Na czacie piszemy tylko uwagi i pytania związane z tematem lekcji z danego przedmiotu lub w związku z problemami technicznymi.

11.  Uczeń nieobecny na lekcji on-line ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność oraz uzupełniać wszelkie notatki, ćwiczenia i zadania.

12.  Jeśli w ciągu tygodnia uczeń nie odczyta wiadomości, nie będzie uczestniczył w zajęciach online i nie zostanie to usprawiedliwione przez rodzica, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie dyrektora, który może zdecydować o realizacji zajęć przez tego ucznia na teranie szkoły.

13.  W ocenianiu zarówno z przedmiotu jak i zachowania bierze się pod uwagę zasady przedstawione na początku roku szkolnego, jednocześnie uwzględniając ograniczenia wynikające z pracy online. Nauczyciel przedmiotu może podać szczegółowe zasady obowiązujące na danym przedmiocie.

14.  Uczestnictwo w zajęciach zdalnych stanowi element do oceniania z przedmiotu i zachowania.

15.  Niestosowanie się do wyżej wymienionych zasad będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

Procedury bezpieczeństwa

Nauka zdalna_procedura RODO