REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Porąbce.

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły art. 8 ust. 1 z dnia 15.03.1999r.

2.       Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania uchwał i zasady przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

1.      Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Porąbce.

2.      Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3.      Rada rodziców współdziała także z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży – do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

§ 3

1.     Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.

2.     Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 4

1.                Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.

2.                Zadania Rady Rodziców:

        pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

        gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,

        określenie struktur działania rady rodziców i ogółu rodziców,

        zapewnienie rodzicom we współdziałaniu innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

  zapoznanie z zadaniami i założeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i poszczególnych klas,

                 udzielenie rodzicom w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności oraz porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

                 wyrażanie i przekazywanie opinii na temat prac szkoły.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 5

1.      Wybory do rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.      Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.

§ 6

1.      Podczas zebrań klasowych rodzice w głosowaniu tajnym na uprzednio przygotowanych kartach do głosowania wybierają „klasową radę rodziców”, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

2.      Zebranie klasowe może poddać pod głosowanie sposób i tryb przeprowadzania wyborów.

3.      W wyborach do „klasowej rady rodziców”, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

4.      Wybrani członkowie „klasowej rady rodziców” wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

5.      Przewodniczący „klasowej rady rodziców” danej klasy wchodzi w skład Rady Rodziców Szkoły

§ 7

6.      W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami powołuje się Prezydium Rady Rodziców

7.      Zebranie plenarne może poddać pod głosowanie sposób i tryb przeprowadzania wyborów

8.      Podczas pierwszego plenarnego zebrania Rady Rodziców Szkoły dokonuje się w głosowaniu tajnym na uprzednio przygotowanych kartach do głosowania wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców.

9.      Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:

 • wiceprzewodniczącego
 • sekretarza,
 • skarbnika,

10.  W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców.

11.  Zarząd dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

§ 8

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolny Rady Rodziców.

2.      Członkiem Komisji Rewizyjnej jest dodatkowy przedstawiciel „klasowej rady rodziców” z klas trzecich i czwartych.

3.      Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób. Członkowie komisji wybierają przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.

§ 9

4.      Wybory do rad rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym na uprzednio przygotowanych kartach do głosowania głosując przez postawienie znaku „X” przy wybranym kandydacie.

5.      Zebranie klasowe może poddać pod głosowanie sposób i tryb przeprowadzania wyborów.

6.      Wybory do „klasowej rady rodziców” na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca klasy.

7.      Wybory do „Rady Rodziców Szkoły” na pierwszym plenarnym zebraniu w każdym roku szkolnym przeprowadza Dyrektor Szkoły

8.      Zadania prowadzącego głosowanie podczas wyborów do rad rodziców:

         przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, nadzorowanie przebiegu głosowania, podanie wyników głosowania.

9.      Zgłoszenia kandydatów do rad rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

10.  Kandydat do rady rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

11.  Za wybranych do rady rodziców uważa się osoby z większością głosów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

12.  W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

13.  Z przeprowadzonych wyborów prowadzący głosowanie sporządza dokument, który podpisuje i przekazuje Sekretariatu Dyrekcji Szkoły .

Rozdział IV

Zadania klasowych rad rodziców

§ 10

1.        Klasowa rada rodziców może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

2.         Klasowa rada rodziców współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

3.       Klasowa rada rodziców może organizować, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, zebrania rodziców.

§ 11

1.                   Pracami klasowej rady rodziców kieruje Przewodniczący.

2.                   Przewodniczący klasowej rady rodziców w szczególności:

 • reprezentuje rodziców uczniów danej klasy i klasową radę rodziców wobec innych podmiotów,
 • utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
 • dokonuje podziału zadań pomiędzy członków klasowej rady rodziców,

Rozdział V

Ogólne zasady działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 12

1.                   Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

2.                   Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 13

1.        W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu klasowych rad rodziców, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.

2.        W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

3.        W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

4.        Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

5.        Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 14

1.       Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w czasie kadencji Rady.

2.       Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród innych osób – dla wykonania określonych zadań.

§ 15

1.  Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Rozdział VI

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 16

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły

§ 17

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1.        Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

2.        Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

3.        Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

4.        Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły

5.        Opiniowanie innych wniosków przedstawianych Radzie Rodziców na prośbę Dyrektora Szkoły.

§ 18

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 19

Rada Rodziców z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły może występować do:

 • dyrektora szkoły,
 • samorządu uczniowskiego,
 • organu prowadzącego szkołę,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 20

1.        Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów.

2.        Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 21

Zadania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców:

 • reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
 • kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
 • przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,
 • prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
 • opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
 • przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
 • podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
 • monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
 • informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
 • podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.
 • nadzór nad działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców,

§ 22

Zadania Sekretarza Rady Rodziców

 • zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
 • opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
 • organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
 • protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

§ 23

Zadania Skarbnika Rady Rodziców:

 • prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
 • wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
 • obsługa księgowo-rachunkowa funduszy rady rodziców zgodnie z regulaminem rady rodziców
 • obsługa i odpowiedzialność za rachunek bankowy rady rodziców.
 • czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej

§ 24

Zadania Prezydium Rady Rodziców

 • bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,
 • odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
 • koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,
 • zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
 • zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
 • decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
 • składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.
 • prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
 • tworzy w razie potrzeby stałe i doraźne komisje lub zespoły robocze spośród członków rad rodziców a także innych osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły do wykonywania określonych zadań.
 • organizowanie wpływów finansowych
 • czuwanie nad pełną, rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz nad prawidłowym, celowym, gospodarnym, oszczędnym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków

§ 25

Zadania Komisji Rewizyjnej

 • czuwanie nad zgodnością działalności Rady Rodziców Rodziców z obowiązującym regulaminem
 • dokonywanie minimum raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej rady rodziców w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;
 • składanie na koniec roku szkolnego sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami pokontrolnymi
 • kontrolowanie działalności poszczególnych ogniw rady na wniosek klasowych rad rodziców, prezydium rady, przewodniczącego rady lub dyrektora szkoły.
 • wnioskowanie o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium Prezydium rady rodziców.

§ 26

Prawa i obowiązki Członka Rady Rodziców

1.       Członek Rady Rodziców ma prawo do:

 • czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
 • składania wniosków i projektów uchwał,
 • udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

2.       Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z uchwałami przyjętymi na zebraniu.
 • czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
 • nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

3.       Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

Rozdział VIII

Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów

§ 27

1.       Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest co najmniej jeden raz w ciągu roku szkolnego.

2.       Plenarne posiedzenie Rady Rodziców może zostać zwołane w każdym czasie na wniosek:

 • prezydium rady rodziców,
 • dyrektora szkoły,
 • rady pedagogicznej,
 • rady szkoły

§ 28

1.       Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż jeden raz na kwartał

2.       Na posiedzenie Prezydium Rady Rodziców zaprasza się Dyrektora Szkoły oraz inne osoby wskazane przez Prezydium.

3.       Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który odpowiada sekretarz rady rodziców

§ 29

1.      Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.

2.      Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium Rady Rodziców, klasowej rady rodziców lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób.

3.      Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 30

1.       Zebrania Klasowych Rad Rodziców poszczególnych klas odbywając się z inicjatywy samych rodziców, klasowych rad rodziców lub wychowawcy klasy.

Rozdział IX

Tryb podejmowania uchwał

§ 31

1.       Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

2.       Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

 • w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,
 • w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

3.         Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

4.         Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.

§ 32

1.       Uchwały Rady Rodziców podejmowane są są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2.         Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3.         W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

4.         Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 33

1.       Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Rodziców.

2.       W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.       W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 34

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział X

Dokumentowanie zebrań

§ 35

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 36

1.                Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2.                Protokół oraz listę obecności z zebrania podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

3.                Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.

4.                Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

 • datę zebrania,
 • numery podjętych uchwał,
 • stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
 • wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
 • porządek zebrania,
 • przebieg zebrania,
 • treść zgłoszonych wniosków,
 • podjęte uchwały i wnioski,
 • podpisy przewodniczącego i protokolanta.

Rozdział XI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 32

1.                  Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

2.                  Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

3.                  Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 • z dobrowolnych składek rodziców uczniów szkoły
 • z wpłat osób fizycznych, instytucji, organizacji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady rodziców bądź dyrektor szkoły.
 • z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły

4.                  Składki rodziców i inne przychody wpłacane są na rachunek bankowy Rady Rodziców

§ 33

RAMOWY PRELIMINARZ RADY RODZICÓW

A: Fundusze Rady Rodziców pochodzące ze składek rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • poprawę bazy materialnej szkoły (np. zakup książek środków dydaktycznych, sprzęty technicznego)
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
 • nagrody rzeczowe lub stypendia dla uczniów wyróżniających się,
 • nagrody rzeczowe dla szkolnych zespołów sportowych lub artystycznych,
 • zapomogi,
 • obsługę finansową Rady Rodziców,
 • pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów, lub związanych ze szkołą.

B: Fundusze Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż składka mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • dofinansowanie zadań wymienionych w części A preliminarza
 • finansowanie własnych projektów o charakterze ogólnoszkolnym,
 • lokowanie na terminowych rachunkach bankowych w celu ich pomnożenia.

C: Sposób wydatkowania środków rady rodziców może być w części zależy od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające. W takim przypadku Prezydium rady rodziców bez zgody ofiarodawców nie może wydatkować tych środków na inne cele.

§ 34

1.                  Wysokość składki na radę rodziców ustalana jest na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu plenarnym Rady Rodziców.

2.                  Ustalona składka podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

3.                  Prezydium Rady Rodziców może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości składki na radę rodziców za w przypadku jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców.

§ 35

1.       Prezydium zakłada rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim zgromadzonych środków finansowych oraz dokonuje na nim bieżących operacji finansowych.

2.       Za obsługę rachunku bankowego odpowiedzialny jest Skarbnik rady rodziców

3.       Do podejmowania środków finansowych z rachunków bankowych Rady Rodziców upoważnieni są: przewodniczący, wiceprzewodniczący i skarbnik, którzy to składają w banku wzory swoich podpisów, celem dysponowania funduszami z zastrzeżenie, iż dla ważności decyzji wymagane są dwa podpisy wyżej wymienionych osób.

4.       Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium Rady Rodziców

5.       Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady rodziców.

6.       Skarbnik obowiązany jest do uzgadniania salda rachunków bankowych co najmniej jeden raz na kwartał z pozostałymi członkami Prezydium rady rodziców oraz sporządza zestawienie wpływów i wydatków środków finansowych zgromadzonych przez radę Rodziców

7.       Na ostatnim zebraniu rady rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawi całoroczne sprawozdanie z wpływów i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

8.       Wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać: dyrektor szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolny, klasowe rady szkolne, samorząd uczniowski.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 36

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej w Porąbce

§ 37

1.        Członkowie rad rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez gremia rodziców, które dokonały wyboru.

2.        Odwołanie dokonuje się przez podjęcie większością głosów uchwały według procedury ustalonej w niniejszym regulaminie i tak:

 • członka klasowej rady rodziców – odwołują rodzice danej klasy
 • członka rady rodziców, prezydium oraz komisji rewizyjnej – odwołuje plenarne zebranie rady rodziców

3.        Na miejsce odwołanych członków rady rodziców wybiera się nowych zgodnie z niniejszym regulaminem

§ 38

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej na mocy uchwały rady rodziców podjętej na wniosek Prezydium Rady Rodziców .

§ 39

1.          Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.          Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc wcześniej obowiązujący regulamin podjęty dnia 30.10.2007r.

                                                                                              

Za Prezydium Przewodniczący Rady RodzicówRobert Błasiak

Porąbka,  2011-04-14