Oświadczenie w sprawie dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.sp1porabka.porabka.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika jednostki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Sopiak, adres poczty elektronicznej: sekretariat@spporabka.pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 (33)810 60 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2013-11-13.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2020-05-28.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

Enter

 • Przeiwjanie widocznej części strony

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego

Alt + 1

 • Przejście do treści

Alt + 2

 • Przejście do wyszukiwarki

Alt + 3

 • Przejście do mapy strony

Alt + 4

 • Powiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + +

 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + –

 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

Ctrl + Alt + 0

 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

Ctrl + Alt + C

 • Przejście do strony głównej

Ctrl + Alt + H

 • Powrót do stron wg. historii przeglądania

Alt +  lub 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Krakowska 4, 43-353 Porąbka tel.+ 48 (33) 810 61 10, e -mail: sekretariat@spporabka.pl.

Dostępność architektoniczna siedziby Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce zlokalizowana jest w budynku przy ul. Krakowskiej 4, 43-353 Porąbka. Do budynku prowadzi sześć wejść: dwa frontowe od strony placu zabaw, jedno od strony przedszkola – są to wejścia dla dzieci, rodziców, nauczycieli, obsługi pionu dydaktycznego i petentów; jedno wejście z tyłu budynku prowadzące do ciągu kuchennego dla pracowników kuchni i dostawców artykułów spożywczych; jedno wejście od strony ul. Krakowskiej jako wyjście ewakuacyjne; jedno wejście obok sali gimnastycznej od strony kościoła również jako wyjście ewakuacyjne.
W budynku jest dostępna winda, korytarze w jednostce są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.
W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Przed budynkiem szkoły jest zatoczka z możliwością chwilowego postoju.
Za budynkiem szkoły znajduje się parking dla pracowników szkoły i zaopatrzenia.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz języka migowego

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

 1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.

Przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:

 1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
 2. informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
 3. przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
 4. preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
 5. metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)

Zgłoszenie można przesłać:

 1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@spporabka.pl
 2. listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce, ul. Krakowska 4, 43-353 Porąbka
 3. złożyć bezpośrednio w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: www.bip.sp1porabka.porabka.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Sopiak

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej sekretariat@spporabka.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej +48 33 810 60 10