Regulamin udostępniania i użytkowania darmowych podręczników przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Porąbce

§ 1

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

§ 2

Zasady wypożyczania podręczników

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce podręczników, określa się następujące warunki ich udostępniania i użytkowania:

1. Każdy uczeń naszej szkoły ma prawo do korzystania z bezpłatnych podręczników.

2. Podręczniki są własnością biblioteki szkolnej i wypożyczane są uczniom indywidualnie w trakcie roku szkolnego, zgodnie z realizacją podstawy programowej.

3. Każdy egzemplarz podręcznika opatrzony jest pieczęcią biblioteczną i ma nadany numer zgodny z zapisem w bibliotecznej ewidencji podręczników.

4. Uczeń od momentu wypożyczenia zobowiązany jest podpisać otrzymane podręczniki i szanować je aż do zwrotu.

5. Nie należy dokonywać żadnych zapisów oraz zaznaczeń w podręcznikach.

6. Uczeń zobowiązany jest na bieżąco dokonywać drobnych napraw podręczników.

7. W przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły lub innych zdarzeń losowych podręczniki należy niezwłocznie oddać do biblioteki szkolnej

8. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki nauczyciel – bibliotekarz dokonuje oględzin stanu podręczników, określając stopień ich zużycia.

9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika przez ucznia, rodzice zobowiązani są odkupić podręcznik we własnym zakresie i dostarczyć go do biblioteki przed ukończeniem bieżącego roku szkolnego.

10. W przypadku gdy podręcznik zgubiony lub zniszczony osiągnął trzyletni okres używania rodzic zobowiązany jest kupić lekturę z nowej podstawy programowej wybranej z listy udostępnionej przez bibliotekarza.