Dodano: 17 stycznia 2022

„Poznaj Polskę” 

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.  Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki. Dzięki środkom z programu ósmoklasiści z naszej szkoły mogli w Warszawie poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób. Wartość projektu wynosiła 21 660zł (15 000 MEiN, pozostała kwota została opłacona przez Urząd Gminy Porąbka i rodziców uczniów).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. D Z programu udało się pozyskać 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych, lektur i wyposażenia biblioteki. Dzięki wzbogaceniu księgozbioru szkolnego, uczniowie chętniej będą sięgali po książki z biblioteki szkolnej. Ważne jest, aby nawyki czytelnicze były kształtowane od najmłodszych lat życia dziecka. Rola książek w życiu dziecka i korzyści wynikające z czytania są nieocenione w harmonijnym rozwoju dziecka.

Laboratoria Przyszłości

Celem projektu Laboratoria Przyszłości jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 75 900zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.  W ramach projektu nasza szkoła zaplanowała zakup wirtualnego laboratorium wieloprzedmiotowego ClassVR skupiającego wiele dziedzin w jednej pracowni (Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Matematyka, Sztuka, Muzyka, Religia, WF, Technologia, Umiejętność czytania i pisania, nauka języków, Edukacja społeczna i obywatelska, Dramat, teatr i sztuki sceniczne). Przewidziano także zakup robotów edukacyjnych, drukarki 3D, kostek VR, okularów VR.