Dodano: 28 czerwca 2023

Informujemy, że od 23 czerwca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka (dla uczniów zamieszkałych na terenie GP) w roku szkolnym 2022/2023. Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:
1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,
2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,
3. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadpodstawowej.

Nagrodę może uzyskać także uczeń, który w szkole podstawowej uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.
Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 33/8272-850.

Wniosek do pobrania