Dodano: 24 czerwca 2024

Informujemy, że od 21 czerwca 2024 r. do 22 lipca 2024 r. można złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2023/2024.

Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:

1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,

2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,

3. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadpodstawowej.

Nagrodę może uzyskać także uczeń, który w szkole podstawowej uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.

Źródło Gmina Porąbka