Szkoła

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Porąbce. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat. Szkoła może prowadzić oddział przedszkolny w związku z obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5 i 6-letnich.

Uczniowie spełniają obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę zgodnie z ramowym planem nauczania lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane dla uczniów z upośledzeniem w stopniu głębokim.

Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.

Większość uczniów szkoły pochodzi z centrum Porąbki, pozostali są dowożeni autobusem szkolnym z przysiółków: Wielka Puszcza, Kozubnik, Bukowiec

Szkoła ma wysoki poziom nauczania, a jej absolwenci bez trudu kontynuują naukę w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. W sprawdzianie po szkole podstawowej, organizowanym przez OKE w Jaworznie, nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w gminie, porównywalne ze średnią krajową. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i biorą udział w kształceniu ustawicznym. W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Uczniowie biorą również udział w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.

 Nasza baza to:

        Pomieszczenia do nauki wyposażone w ergonomiczny sprzęt i pomoce szkolne.

        Sala gimnastyczna.

        Mała salka gimnastyczna.

        Biblioteka – centrum multimedialne.

        Pracownia internetowa.

        Gabinet pedagoga i psychologa.

        Sklepik spółdzielczości uczniowskiej.

        Gabinet pielęgniarski.

        Świetlica.

        Stołówka.

        Szatnia.

        Pokój nauczycielski.

        Kancelaria szkolna.

        Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

        Kompleks boisk rekreacyjno-sportowych ”Orlik”.