Indywidualizacja

Data wpisu: .

 W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANY BYŁ PROJEKT

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przez Gminę Porąbka.

Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami Projektu byli uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Walusiak.

Członkowie zespołu realizującego projekt:

 • mgr Małgorzata Capiak  - zajęcia dla dzieci z trudnościami
  w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • mgr Bogusława Stańczak - zajęcia dla dzieci z trudnościami
  w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • mgr Mirosława Wawak - zajęcia dla dzieci z trudnościami
  w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji

 • mgr Ewa Iskierka - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
  w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,

 • mgr Krystyna Sordyl - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
  w tym dzieci szczególnie uzdolnionych
 • mgr Iwona Niedziela - zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.

W ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III”  baza dydaktyczna szkoły została doposażona w nowoczesne pomoce, w tym tablicę interaktywną, odtwarzacze CD.

Na zakończenie projektu, uczestnicy zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, uczyli się i bawili w Centrum Naukotechniki w Świnnej oraz w pojeździe kosmicznym Stowarzyszenia Polaris -OPP w Sopotni Wielkiej.