Świetlica szkolna

Data wpisu: .

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30 – 15.30

7.30 – 15.30

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

8.30 – 15.30

 Opiekunowie szkolnej świetlicy: p. Barbara Płusa, p. Bogusława Stańczak

 Regulamin świetlicy szkolnej

 I.        Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na:

 1.  Czas pracy rodziców (prawnych opiekunów).

 2.  Organizację odwozu uczniów ze szkoły.

 3.  Oczekiwanie na zajęcia pozalekcyjne.

 4. Inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki (np. złe samopoczucie, nieobecność nauczyciela przedmiotu).

 

II.     Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 1.  Kształtowanie wśród wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w miejscach publicznych).

 2. Organizowanie dożywiania uczniów w stołówce szkolnej (śniadania, obiady).

 3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabaw na wolnym powietrzu.

 5. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach oraz oczekującym na zajęcia pozalekcyjne oraz na odjazdy.

 

III. Przyjmowanie uczniów do świetlicy następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice (prawni opiekunowie) określają w nim czas pobytu dziecka w świetlicy oraz osoby upoważnione do odbierania wychowanka. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być zgłoszone nauczycielowi świetlicy bezpośrednio przez rodziców (prawnego opiekuna) lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

 

IV. W świetlicy szkolnej dokonuje się również zgłoszeń uczniów chętnych do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. Odpłatność za obiady należy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca.

 

V. Uczniowie przebywaj na świetlicy pod opieką wychowawcy i przestrzegają następujących zasad.

 1.  Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

 2. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

 3. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się

 4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.

 5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba uważnie słuchamy, nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów
            i wychowawców.

 6. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.

 7. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.

 8. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.

 9.  Opiekujemy się młodszymi kolegami, pomagając im w rozwiązywaniu trudności.

 10. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi. Od nas zależy, czy będziemy dobrze czuli się w naszej świetlicy.