Pomarańczowe Karty

Data wpisu: .

PROCEDURA POMARAŃCZOWYCH KART INTERWENCJI

1.  Pomarańczowe Karty Interwencji (w skrócie PKI) służą do rejestrowania aktów przemocy i agresji wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce.

2.  Wypełnienie Pomarańczowej Karty Interwencji następuje w wypadku stwierdzenia zachowania opisanego w Katalogu Zachowań, naruszającego prawa i dobra osobiste ucznia, nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Wpisu do PKI dokonuje nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który był świadkiem incydentu, został o nim poinformowany lub zajście zostało zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

3.  Wypełnioną kartę osoba zgłaszająca problem przekazuje pedagogowi szkolnemu. Karty zawierają informacje poufne i dlatego nie mogą być udostępniane osobom postronnym.

4.  Pedagog szkolny dokonuje wpisu karty do Szkolnego Rejestru Kart Interwencji i powiadamia wychowawcę ucznia o zaistniałym incydencie lub zdarzeniu. W przypadku dłuższej nieobecności pedagoga lub wychowawcy jego rolę przejmuje członek Zespołu wychowawczego.

5.  Po rozmowie pedagoga z uczniem (uczniami) będącym uczestnikiem zdarzenia, pedagog (lub osoba go zastępująca) sporządza notatkę służbową na odwrocie PKI wraz z określeniem zastosowanego działania.

6.   Działania podejmowane przez zespół wychowawczy wobec ucznia, którego zachowanie zostało odnotowane w Szkolnym Rejestrze Kart Interwencji:

a)      jedna karta

- upomnienie wychowawcy odnotowane w dzienniku lekcyjnym,

- obowiązkowe zapoznanie się z Regulaminem Ucznia i wykazanie się jego znajomością przed pedagogiem lub wychowawcą klasy,

b)      dwie karty

- upomnienie Dyrektora szkoły w obecności członków Zespołu Wychowawczego i wychowawcy klasy,

- zakaz udziału w imprezach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych,

- respektowanie dodatkowych postanowień Zespołu Wychowawczego, pomocnych uczniowi w poprawie zachowania,

- udział w obowiązkowych spotkaniach z pedagogiem szkolnym,

c)      trzy karty

- spotkanie Zespołu Wychowawczego oraz wychowawcy klasy z uczniem – rozmowa z uczniem, spisanie kontraktu określającego zadania do spełnienia przez ucznia i szkołę w celu przeciwdziałania incydentom określonym w Katalogu Zachowań,

-  udział w obowiązkowych spotkaniach z pedagogiem szkolnym w celu sprawdzenia realizacji kontraktu

d)      cztery karty i więcej

-  spotkanie Zespołu Wychowawczego i wychowawcy klasy z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), rozmowa z uczniem, rodzicami, spisanie kontraktu określającego zadania do spełnienia przez ucznia, rodzinę i szkołę w celu przeciwdziałania incydentom określonym w Katalogu Zachowań.

-   w przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców (opiekunów) ucznia. zespół wychowawczy powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły, który powiadamia o zaistniałych incydentach policję i sąd rodzinny.

  1. Pedagog szkolny sporządza protokół z przebiegu spotkania interwencyjnego.
  2. Odnotowane PKI mają (określony w Statucie Szkoły), wpływ na semestralną i roczną ocenę z zachowania ucznia.

 POMARAŃCZOWE KARTY INTERWENCJI - KATALOG ZACHOWAŃ

Rodzaje przmocy

KATALOG ZACHOWAŃ

Przemoc fizyczna

(naruszenie nietykalności fizycznej)

- popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, szczypanie,  kopanie, duszenie, bicie ręką, pięścią, przedmiotami,

- przetrzymywanie, krępowanie ruchów,

- duszenie,

- opluwanie,

- niewłaściwe używanie niebezpiecznych przedmiotów,

- niekontrolowane bieganie, którego skutkiem jest uszkodzenie ciała swojego lub innej osoby,

- stosowanie używek i namawianie lub zmuszanie innych do ich stosowania

Przemoc psychiczna

(naruszenie godności osobistej)

- wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, wyglądu, tego co ktoś robi i mówi,

- narzucanie własnych poglądów,

- szantażowanie,

- agresja słowna: obrażanie, przezywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, ocenianie, osądzanie, oczernianie, używanie wulgaryzmów i przekleństw,

- uniemożliwianie innym uczniom zdobywania wiedzy w czasie lekcji, lekceważenie innych oraz poleceń nauczyciela, niestosowne komentowanie jego zdania,

- używanie obraźliwych i niestosownych gestów, symboli,

-czytanie osobistej korespondencji innych osób,

- ujawnianie czyichś tajemnic i sekretów,

- zastraszanie i ośmieszanie na łamach Internetu, za pomocą sms-ów i innych nośników,

- izolowanie

Przemoc seksualna

(naruszenie intymności)

- naruszenie intymności swojej i innych,

- komentowanie i wyśmiewanie szczegółów anatomicznych,

- ocenianie wyglądu w aspekcie seksualnym

Przemoc ekonomiczna

(naruszenie własności)

- odbieranie rzeczy i pieniędzy należących do innych osób,

- celowe niszczenie mienia szkolnego lub własności innych uczniów,

- kradzież,

- używanie czyichś rzeczy bez pozwolenia,

- dysponowanie czyjąś własnością,

- wymuszanie pieniędzy, cennych przedmiotów